Ochrana osobných údajov

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť

WATER TECHNOLOGY, s.r.o., so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 51895081, IČ DPH: SK2120823584 , DIČ: 2120823584, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.130784/B (ďalej len ako „predávajúci“).

KONTAKTY:

info@watertechnology.sk

+421 (0)911 111 902

ORGÁN DOZORU:

Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27.

Aké údaje spracovávame?

Pre poskytnutie kvalitných služieb naša spoločnosť WATER TECHNOLOGY, s.r.o. spracuváva osobné údaje tak, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti. Spracuvávame osobné údaje jestvujúcich aj potencionálnych zákazníkov, aby sme vám zobrazili ponuky produktov
a zliav na mieru podľa vaších potrieb. Pri nákupe produktov spracuvávame s údajmi potrebnými pre doručenie tovaru a to meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne čislo, ktoré zadávate v objednávkovom formulári.

Pre zabezpečenie maximálnej kvality služieb spracovávame tieto údaje:

 • Identifikačné údaje – Meno a priezvisko, adresa bydliska. V prípade podnikateľov a firiem tiež IČO, DIČ a IČDPH.

 • Kontaktné údaje – E-mail, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa.

 • Údaje o správaní na webe – Informácie o využívaní našich produktov a služieb. Informácie o už zakúpených či prezeraných produktov pre zasielanie individualizovaných reklám.spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého
  si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo
  súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 • Online komunikácia – Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje – predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje – ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu.

Aké údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame predovŠetkým pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a aktivít s ňou spojených. Údaje využívame na spracovanie objednávky, vystavenie faktúry či daňového dokladu, evidenciu platieb či odosielanie tovaru na vami zvolenú adresu.

Osobné údaje spracovávame taktiež pre vedenie účtovníctva, vybavenie reklamácií či sťažností alebo na účely informovania o nových službách a produktoch.

Kedy spracovávame osobné údaje?

Zbieranie osobných údajov sa snažíme eliminovať na nevyhnutné minimum. Vaše údaje spracovávame iba keď je to nevyhnutné a to najmä keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),

 • Kontaktné údaje – E-mail, telefónne číslo, prípadne korešpondenčná adresa.

 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Pre zabezpečenie všetkých služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a to:

Kuriérskym a prepravným spoločnostiam:

 • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592

 • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47927682

Poskytovatelia IT služieb:

 • Tidio, Ltd. so sídlom 220C Blythe Road, W14 00HH London, Reg. No. 08650990

 • Smartsupp.com, s.r.o. so sídlom Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČO: 03668681

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Doba uchovania osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 • Máte právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky vaše osobné údaje prestaneme spracúvať

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Pre uplatnenie vaších práv môžete vyplniť formulár online na stránke “kontakt” (viď. https://eshop.watertechnology.sk/kontakt/) Svoje práva môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo 0911 111 902, písomne listom odoslanom na adresu Nádražná 39,
90028 Ivanka pri Dunaji alebo emailom na info@watertechnology.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.